Czy inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna?

inwentaryzacja przyrodnicza

W wielu przypadkach inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna.

Zrealizowanie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej, czy to budowy domu, magazynu, elektrowni wiatrowej czy linii energetycznej, wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniego pozwolenia, a także dopełniania wszelkich formalności. Próbując zorientować się wśród wszystkich formalności możemy natrafić na takie pojęcie, jak inwentaryzacja przyrodnicza.

Jest to, w dużym skrócie, sporządzenie listy flory, fauny i przyrody nieożywionej (na przykład wodospadów) znajdujących się na obszarze, na którym ma być realizowana inwestycja. Wymaga ona czasu i funduszy, w związku z czym można spotkać się z pytaniem, czy jej przeprowadzenie jest obowiązkowe. Kwestię tę dokładnie wyjaśnimy poniżej.

Można wymienić wiele przykładów inwestycji, przy których inwentaryzacja przyrodnicza będzie niezbędnym elementem. Znajdują się na tej liście wspomniane wcześniej projekty, ale też na przykład modernizacja i termoizolacja budynków lub budowa farm fotowoltaicznych.

Wynika to z faktu, że realizacja tego typu inwestycji może potencjalnie zagrozić środowisku naturalnemu, na przykład poprzez przypadkowe zniszczenie lęgowisk gatunków znajdujących się pod ochroną.

Jeśli mamy jakieś wątpliwości odnośnie do tego, czy w naszym przypadku wystąpi obowiązek sporządzenia inwentaryzacji, warto zapoznać się z aktami prawnymi związanymi z tą kwestią. Jako podstawę prawną dla obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji można podać kilka kluczowych dokumentów, takich jak:

  1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt;
  2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej roślin;
  3. ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo, własne regulacje w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego mogą mieć także poszczególne miasta i gminy (dodatkowe regulacje posiada między innymi Warszawa).

Kto powinien wykonywać inwentaryzację przyrodniczą?

W sporządzeniu inwentaryzacji zazwyczaj współuczestniczą eksperci z różnych dziedzin. Wszystko zależy od tego, jakie typy flory, fauny i przyrody nieożywionej znajdują się na danym terenie. Zazwyczaj niezbędny będzie udział ornitologa, entomologa czy teriologa, ale już ichtiolog (specjalista, którego obszarem zainteresowania są ryby) nie zawsze będzie potrzeby, ponieważ na wyznaczonym obszarze może po prostu nie być zbiorników wodnych.

Warto wspomnieć, że jakiekolwiek błędy w inwentaryzacji przyrodniczej mogą doprowadzić do odrzucenia wniosku i konieczności wprowadzenia w nim pewnych poprawek. Wszystko to opóźni start realizacji inwestycji, dlatego też sporządzenie inwentaryzacji powinno się powierzać doświadczonym i wykwalifikowanym ekspertom.